Competition Details - Ceòl Mòr (B360)

Event The Royal National Mod Western Isles 2016
Type Senior Piping
Name Ceòl Mòr (B360)
Description Pìobaireachd, competitor's choice.

Results

1st

J. Decker Forrest, Isleornsay

James R. Johnston Memorial Quaich

£150.00 - An Comunn Gàidhealach

2nd

James MacPhee, Inbhir Nis

£100.00 - An Comunn Gàidhealach

3rd

Brìghde Chaimbeul, An Caol

£75.00 - An Comunn Gàidhealach

J. Decker Forrest, Isleornsay

Sheelah J Nicol Memorial Trophy