Competition Details - Bagpipes U 19 Pìobaireachd (C132)

Event The Royal National Mod Western Isles 2016
Type Junior Piping
Name Bagpipes U 19 Pìobaireachd (C132)
Description Bagpipes U19 Pìobaireachd - open

Results

1st

Angus Finlay MacPhee, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

£50.00 - An Comunn Gàidhealach

W.G.G. Wilson Trophy

2nd

Calum Craib, Beinn na Faoghla

£30.00 - An Comunn Gàidhealach

3rd

Eòghainn Peutan, Àrd-sgoil Phort Rìgh

£20.00 - An Comunn Gàidhealach